Οικονομικά μεγέθη

ΙΡΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΕ
Ισολογισμός 2012
ΙΡΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΕ
Ισολογισμός 2013
ΙΡΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΕ
Ισολογισμός 2014
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017