Επιχειρηματικός σχεδιασμός & Συμβουλευτική

Το business model αποτελεί το πλάνο της επιχείρησης σας για την απόκτηση εσόδων και κερδών και περιλαμβάνει τα περιεχόμενα και τις λειτουργίες της επιχείρησης καθώς επίσης τα έσοδα και τα έξοδα της.

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη κατάρτιση του business model που εφαρμόζεται/θα εφαρμοστεί από την επιχείρηση σας, ανάλυση υπάρχουσας καθώς και επιθυμητής κατάστασης, ανάλυση SWOT (δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες επέκτασης καθώς και «απειλές» του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης) καθώς και διάφορα άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία.

Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Επενδυτικά Προγράμματα από την ΕΕ για υλοποίηση έργων, είναι μια πρόκληση για το γραφείο μας.

Η 3cp προσφέρει: